Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program mateřské školy

Název: „Objevujeme svět kolem nás“

 

Mateřská škola – je symbolem hraček, zábavy, kamarádství, sportu a hlavně spojuje děti v jeden zdraví kolektiv a dělá z nás kamarády.

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Vzdělávací cíle a záměry

Mateřská škola Hroznětín pracuje s metodickým materiálem „Barevné kamínky“, „Rok s krtkem“, „Jaro, léto, podzim, zima – ve školce je pořád prima“, „Šimon půjde do školy“, „Školka plná zábavy“ s nabídkou z interaktivní tabule. Naším cílem je poskytnout dětem dostatek podnětů pro harmonický rozvoj jejich osobností a podporovat jejich zájem o získávání nových poznatků.

Hlavními cíli předškolního vzdělávání jsou

 • rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení 
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, působící na své okolí

Cíle školního vzdělávacího programu

 • Podporovat a rozvíjet přirozenou potřebu poznávání
 • Posílit sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti
 • Poskytnout prostor pro tvůrčí činnost a rozvoj fantazie
 • Podporovat toleranci a empatické cítění
 • Motivace ho k dalšímu poznávání a učení 
 • Maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti a umožnit tak každému dospět v době, kdy opouští MŠ, v takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná
 • Podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, osobní spokojenost a pohodu

Zásady, kterými se řídíme 

 • Každý by měl rozvíjet a uplatňovat své schopnosti a dovednosti s ohledem na své možnosti 
 • Zdraví je potřeba chránit
 • Rozvoj fantazie, pomáhat život obohatit
 • Rozvoj v sociálních a komunikativních dovednostech pomáhá člověku žít mezi lidmi 
 • Pro život příznivě působí atmosféra porozumění, vzájemná důvěra a úcta
 • Vzdělávání probíhá v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, bez pomu „absolutní volnost a spontánnost předškoláka“, aby děti měly rády pravidelné rituály jako je (zahájení dne, společný úklid, společné stolování, společné hry apod.)

 

Východiska naší koncepce 

 

Směrem k dítěti:

 • maximální spokojenost dítěte ve škole, jeho pocit jistoty a bezpečí 
 • vytváření atmosféry laskavosti, porozumění, tolerance, empatie
 • zajištění bezpečnosti svěřených dětí 
 • poskytnutí optimálního množství podnětů pro rozvoj osobnosti dětí
 • vytváření prostoru k poznávání světa kolem sebe 
 • respektování potřeb souvisejících se zdravým vývojem 
 • vytvoření prostou k rozvíjení sociálních kontaktů a prožívání nových rolí ve skupině
 • princip osobní orientace – dítě je chápáno jako jedinečná a neopakovatelná osobnost s právem být akceptována

 

Směrem k rodině:

 • vytváření vzájemné důvěry mezi rodinou a školou
 • respektování hodnot uznávaných v rodině
 • právo rodičů kdykoli vstoupit do třídy
 • možnost pozdějšího příchodu i odchodu dítěte v kteroukoliv denní dobu, možnost zapojení rodiny do akcí školy i do každodenní činnosti ve třídě
 • vstřícná partnerská, neformální, otevřená komunikace s rodinou
 • poskytování odborné pomoci

 

V řízení školy:

 • vedení školy kvalifikovanými učitelkami po celou dobu docházky do školy
 • učitelka ve třídě zodpovídá za koncepci třídy, způsob plánování a přípravy je v kompetenci jednotlivých učitelek 
 • celý kolektiv je nápomocen při řízení školy
 • vstřícná partnerská, neformální, otevřená komunikace s rodinou
 • poskytování odborné pomoci

 

Principy a metody vzdělávání

 

Principy vzdělávání:

 1. cílevědomost – vyjasnění si jaké vědomosti, dovedností, postoje, návyky, zájmy a potřeby chceme na vodě, sledovat a sladit s cíli
 2. systematičnost – vytvořit denní režim dítěte
 3. aktivnosti – aktivizovat, citové a volní procesy
 4. názornost – vycházet že smyslového nazírání dětí
 5. uvědomělost – vychází z požadavků, aby dítě v pedagogickém procesu látce porozumělo
 6. trvalost – osvojování učiva formou opakování a procvičování
 7. přiměřenost – obsah, formy a metody přiměřeného věku dětí
 8. emocionálnost – probouzet citové prožitky
 9. jednotnost výkonného působení – spolupráce rodiny a dětí, jednotnost učitelů

 

Metody vzdělávání:

 1. Výchovné
 • požadavky 
 • povzbuzování 
 • hodnocení 
 • stimulační
 1. Vzdělávací – slovní
 • Názorná – pozorování a pokus 
 • praktická – dovednosti a návyky

Formy a metody vzdělávání

Vzdělávání se uskutečňuje v průběhu celého dne, při všech činnostech a situacích. Dopolední činnosti vychází s naplánovaných tematických celků, které však můžou ovlivňovat nepředvídatelné situace ve třídě či okolí MŠ. V započatých činnostech mohou děti pokračovat i odpoledne.

Vzdělávání se uskutečňuje hravými formami a metodami a prolínají se všechny vzdělávací okruhy. Snažíme se o vytvářeny spontánních aktivit, učení na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím činností se zřetelem na osobní možností a potřeby každého dítěte.

Snažíme se střídat činnosti skupinové, frontální individuální. Naší snahou je, aby všechny činnosti obsahovaly prvky hry a tvořivosti a ve výchovně–vzdělávací práci respektujeme věkové a individuální potřeby každého dítěte.

Stále vytváříme příjemné a podnětné prostředí, kde jsou kamarádské vztahy mezi dětmi, zaměstnanci i rodiči. Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které se vzájemně prolínají. Je zpracován do šesti integrovaných bloků. Jednotlivé bloky jsou rozpracovány do tematických celků. Celky jsou plánovány na různě dlouhá období, lze je přizpůsobit podmínkám na jednotlivých třídách a dále je doplňovat či měnit. 

Vzdělávací program se uskutečňuje prostřednictvím TVP na jednotlivých třídách a při společných akcích MŠ a určitě nebrání učitelkám v jejich tvořivosti.

 

 

Třídění vzdělávacího programu

Třídění vzdělávacího programu vychází z dokumentu „školního vzdělávacího programu“. Učitel vypracovává týdenní vzdělávací nabídku.

Obsah TVP:

 • Název měsíce
 • Týden
 • téma týdne 
 • téma měsíce 
 • báseň a píseň k tématu 
 • texty a literatura 
 • jazykové chvilky a logopedická prevence 
 • ranní hry 
 • grafomotorika 
 • ranní cvičení 
 • pohybové aktivity 
 • poznávací schopnosti 
 • jazykové a komunikativní dovednosti 
 • výtvarné a pracovní aktivity 
 • hudební aktivity 
 • pobyt venku 
 • odpolední a zájmové činnosti

Uspořádání témat ŠVP

Témata „Školního vzdělávacího programu“ jsou uspořádány do deseti měsíčních témat. Tato témata jsou rozdělena zpravidla do tří až čtyř podtémat. Témata jsou inspirující pro pedagoga při jeho vlastní tvorbě TVP.

Vzdělávací obsah

Vzdělávací nabídka je uspořádána do deseti integrovaných bloku, které vychází z ročních období, z významných společenských událostí, zvyků a tradic. Integrované kroky nastiňují cíle, záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a jsou členěny na měsíční témata, ve kterých se prolínají všechny oblasti vzdělávání. Konkrétní realizace projektu je zpracována v třídním vzdělávacím programu, které si učitelky mohou přizpůsobit a obohacovat o další vlastní nápady a činnosti.

 

Názvy měsíčních témat a podtémat:

Září – Školka nás volá

 • V naší třídě 
 • Kamarád v mateřské škole 
 • Doma a ve školce

 

Říjen – Podzim přichází

 • Malíř podzim 
 • Plody podzimu 
 • Zvířátka v lese a na poli

 

Listopad – Fouká ze strnišť

 • Větře, větříčku 
 • Lidské tělo 
 • Bacilů se nebojíme

Prosinec – První vločka

 • Advent  
 • Pohádkové vánoce

Leden – Zima na horách i v dolinách

 • Zimní nálada 
 • Učíme se každý den
 • Každý umí něco nejlépe

 

Únor - Jak je velký ten náš svět

 • Povolání 
 • Svět kolem nás 
 • Dopravní prostředky 
 • Živá voda

 

Březen – Jaro je za dveřmi

 • Březen za kamna vlezem 
 • Sněženka 
 • Broučci v trávě 
 • Svátky jara

 

Duben – Zvířátka mezi námi

 • Na statku 
 • U rybníka 
 • V přírodě

 

Květen – U nás doma

 • Máma a táta 
 • Maminka má svátek
 • V aleji

 

Červen – Těšíme se na prázdniny

 • Den dětí 
 • Léto je tu