Jdi na obsah Jdi na menu

INFORMACE K ROZPOČTU MŠ

Návrh rozpočtu na rok 2019 -  Mateřská škola Hroznětín - návrh rozpočtu
                 
Název organizace: Mateřská škola Hroznětín PO, 362 33 Hroznětín
IČO organizace: 75006031              
                 
číslo účtu           Název ukazatele 2019   číslo účtu           Název ukazatele 2019
 
hlavní činnost hospodářská činnost   hlavní činnost hospodářská činnost
501 Spotřeba materiálu 381 900     601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků    
502 Spotřeba energie 115 000     602 Výnosy z prodeje služeb 350 000  
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek       603 Výnosy z pronájmu    
504 Prodané zboží       604 Výnosy z prodaného zboží    
506 Aktivace dlouhodbého majetku       609 Jiné výnosy z vlastních výkonů    
507 Aktivace oběžného majetku       641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení    
508 Změna stavu zásob vlastní výroby       642 Jiné pokuty a penále    
511 Opravy a udržování 25 000     643 Výnosy z vyřazených pohledávek    
512 Cestovné                           500     644 Výnosy z prodeje materiálu    
513 Náklady na reprezentaci       645 Výnosy z prodeje DNM    
516 Aktivace vnitroorganizačních služeb       646 Výnosy z prodeje DHM    
518 Ostatní služby                       205 000     647 Výnosy z prodeje pozemků    
521 Mzdové náklady 2 280 000     648 Čerpání fondů    
524 Zákonné sociální pojištění 840 000     649 Ostatní výnosy z činnosti    
525 Jiné sociální pojištění 11 000     662 Úroky 1 000  
527 Zákonné sociální náklady 47 000     663 Kurzové zisky    
528 Jiné sociální náklady       664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou    
531 Daň silniční                                   665 Výnosy z dlouhod. finančního majetku    
532 Daň z nemovitostí       669 Ostatní finanční výnosy    
538 Jiné daně a poplatky       672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (mzdy, MPSV) 3 200 000  
541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení       672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů  (provoz) 392 400 0
542 Jiné pokuty a penále       Účtová třída 6 celkem 3 943 400 0
543 Dary a jiná bezúplatná předání                                     Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0
544 Prodaný materiál       591 Daň z příjmu       0  
547 Manka a škody       595 Dodatečné odvody daně z příjmu    
548 Tvorba fondů       Výsledek hospodaření po zdanění 0 0
549 Ostatní náklady z činnosti 10 000            
551 Odpisy dlouhodobého majetku 6 000            
552 Prodaný DNM         Datum: 26.4.2019    
553 Prodaný DHM              
554 Prodané pozemky         Zpracoval: Z.Palasová    
555 Tvorba a zúčtování rezerv              
556 Tvorba a zúčtování opravných položek         Podpis statutárního zástupce organizace:  
557 Náklady z vyřazených pohledávek              
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 22 000       Razítko organizace:    
562 Úroky              
563 Kurzové ztráty              
564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou              
569 Ostatní finanční náklady              
Účtová třída 5 celkem 3 943 400 0